Försäljningsvillkor

Här kan du läsa om våra försäljningsvillkor och vad som gäller för returer

Kontakta oss

Beställning och leverans

Beställning av tillbehör

Tillbehör tillhörande den avtalade tjänsten ska beställas enligt anvisningar givna av Harmoni Care. Vi utgår alltid från att de i er organisation som lägger beställningar har rätt att göra detta och tar således ej ansvar för icke auktoriserade beställningar. Material levereras fritt från Harmoni Cares kontor och det åligger Kunden att utan dröjsmål undersöka och kontrollera varje leverans. Följesedel ska åtfölja godset.

Installation

Vid leverans med efterföljande installation ansvarar Kunden för att det finns tillfartsväg från allmän väg till mottagningsplatsen samt att Kundens mottagningsförhållande medger leverans på lämpligt sätt.

Tillhandahållande av tjänst

Harmoni Care ska tillhandahålla avtalad tjänst senast på avtalad leveransdag. Om försening inträffar på grund av omständigheter orsakade av Harmoni Care utgår ett avtalat prisavdrag till fördel för Kund. Om försening inträffar på grund av oförutsedda händelser som Harmoni Care rimligen inte kunnat förutse, har Harmoni Care rätt att flytta fram avtalad leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna lämplig tidpunkt. Läs mer under punkt Force Majeure. Alla eventuella ändringar i leveransen sker skriftligen med godkännande från båda parter. Tjänsten anses vara levererad från Harmoni Care när tjänsten är aktiverad i kundmiljön med det innehåll som ingår i beställningen och systemkontroll är godkänd. Kundens betalningsplikt för tjänsten uppstår vid godkänd systemkontroll om ej annat avtalats.

Retur

Vid retur skall alltid ett ärende först skapas i kundportalen. Detta för att säkerställa att produkten skickas till rätt adress och att det inte är något vi kan åtgärda på distans. 

När paket skickas till oss måste det skickas som företagspaket.

Hyrestid för produkter

Hyrestiden för samtliga produkter i sortimentet är minst sex (6) månader om inte avtalstiden i sin helhet understiger sex (6) månader. Vid retur där hyrestiden understiger denna minsta hyresperiod kommer resterande hyrestid debiteras. För tillsynskameror och radarer är minsta hyrestid tolv (12) månader och likaså produkter som av hygieniska skäl ej kan återanvändas.

Frakt

De fall där Harmoni Care står för frakten

  • Vid leverans i samband med första installation.
  • Vid garantiärende. Kunden skapar ett ärende i kundportalen och får hjälp av en tekniker för initial felsökning på distans. Därefter avgörs huruvida enheten måste skickas in. Vid behov skickas sedan en ersättande produkt från Harmoni Care till Kunden.

De fall där kunden står för frakten

  • Om produkten har blivit trasig på grund av misskötsel/handhavandefel och behöver skickas in för reparation eller kassering. Den skadade produkten debiteras som köp och en ny skickas mot en fraktkostnad och läggs till på hyran/debiteras.
  • När Kunden lägger en tilläggsorder, om inte annat är överenskommet i avtalet.
  • När Kunden skickar in produkter som inte längre ska hyras. Hyra för en produkt upphör först när produkten kommit tillbaka till Harmoni Care och genomgått en funktionskontroll. Skulle den då visa sig vara funktionsoduglig eller ha onormalt slitage debiteras Kunden.
    Notera att vid avveckling av funktionstjänsten (hyra) genomgår samtliga tillhörande tillbehör en funktionskontroll och vid eventuella fel som rimligen kan ses ha orsakats av Kund debiteras dessa tillbehör i efterskott.

Besiktning

I de fall besiktning dröjt till följd av Kundens agerande kommer anläggningens driftsättningsdatum att bakdateras motsvarande fördröjning.

Tekniska ritningar

Ritningar och andra tekniska handlingar som Harmoni Care överlämnat förblir dennes egendom. Kunden får endast använda, kopiera eller delge tredje man sådan handling om det fordras för det med handlingen avsedda syftet.

Avbeställning

Om Kunden utan att ha rätt till hävning i enlighet med huvudavtalet annullerar ingånget avtal har Harmoni Care rätt att utfå ersättning för därav orsakade kostnader samt utebliven vinst med ett belopp motsvarande minst 20% av priset.

Ansvar mobildata/mobiloperatör

I förekomna fall levererar Harmoni Care SIM-kort till utrustning, i dessa fall är ansvaret begränsat till hårdvaran och inkluderar ej eventuella problem som kan uppstå hos mobiloperatören.

Support och jour

Vi erbjuder utbildning av systemet för respektive användarprofil; larmanvändare och larmombud. För den senare gruppen finns även utbildning och material (manualer/guider) för användning av webbportalen, exempelvis, men inte begränsat till, flytt, byte och borttagning av larmenheter och tillägg av personal.
Dessa moment, det vill säga allt som kunden kan förväntas klara av själv och har erhållit manualer för, innefattas ej av eventuellt serviceavtal och arbete av denna art som ombeds utföras av Harmoni Cares personal debiteras enligt överenskommen prislista om sådan finnes, annars Harmoni Cares standardprislista. Samtal till journummer ska endast vara av kritisk/akut karaktär (så som driftproblem eller avbrott) och samtliga andra ärenden tas om hand via vår kundportal på kontorstid, helgfria vardagar. Nyttjande av jour för icke kritisk support kan komma att medföra debitering enligt Harmoni Cares standardprislista för jour.

Force Majeure

Part är befriad från sina åtaganden om denne kan visa att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid ingång av tjänsteavtalet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Befriande omständighet kan vara bland annat nytillkommen eller ändrad lagstiftning, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, naturkatastrof eller viruspandemi.

Dataskydd

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. Vi och våra leverantörer följer alla rättsliga krav enligt GDPR och vårt dataskyddsombud följer kontinuerligt upp efterlevnad av dessa. Dataskyddsombudet ansvarar för att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas på ett sätt som innebär att personuppgiftsbehandlingen uppfyller kraven i GDPR och säkerställer att den registrerades rättigheter och integritet skyddas.